Algemene voorwaarden

Hiernaast kun je de algemene voorwaarden van eTournaments downloaden in pdf-formaat. 

Klik op de knop om te downloaden in pdf
Klik op de knop om te downloaden in pdf

Definities

1.       In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten:

v  eTournaments: De organisatie die online Electronic Sports Toernooien organiseert en faciliteert.

v  Consumer: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon (m/v) met wie een overeenkomst is gesloten en betaaldiensten afneemt.

v  Electronic Sports: Competitief spelen van videospellen.

v  Online: Het deelnemen aan Electronic Sports via een computer/console verbonden met het internet.

v  Toernooi: Een serie van wedstrijden waarbij één deelnemer de winnaar wordt.

v  Opties: Alle content die wordt aangeboden via de website van eTournaments om een Toernooi te organiseren en uitvoeren, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brackets, uitslagen en deelnamelijsten.

v  Diensten: De door Consumer betaalde Electronic Sports Toernooi Diensten.

v  Overeenkomst: Een Overeenkomst, plus addenda, tussen eTournaments en Consumer met betrekking tot de Diensten.

v  Platform: De door eTournaments opgezette Online Toernooien, waarvan eTournaments gebruik maakt bij het uitvoeren van de Diensten.

v  Partijen: De Partijen bij een Overeenkomst.

v  Gamertag: De Gamertag vertegenwoordigt Consumer tijdens het spelen van Electronic Sports Toernooien.

 

Algemeen

2.       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen eTournaments en Consumer en blijven ook na afloop van de overeenkomst van toepassing op de verhouding tussen eTournaments en Consumer.

3.       De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.       Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5.       Consumer staat er voor in dat hij/zij steeds tijdig correcte en volledige persoonlijke gegevens en overige voor de diensten benodigde gegevens en in informatie zal verstrekken.

6.       De door eTournaments aan Consumer verstrekte wachtwoorden en overige gegevens zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden.

7.       Een betaaldienst Overeenkomst komt tot stand doordat Consumer de betaaldienst Overeenkomst accordeert dan wel afneemt.

8.       eTournaments zal zich inspannen om de Electronic Sports Toernooien van correcte informatie te voorzien en beschikbaar te houden, maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid van de Online Toernooi Opties.

 

Prijzen

9.       De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten door eTournaments zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

10.   De betaling van de aangeboden digitale producten op eTournaments geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

11.   Op de digitale producten en diensten van eTournaments geldt geen recht van retour. Annuleren van uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk.

 

Deelname

12.   eTournaments stelt haar faciliteiten en netwerk ter beschikking aan Consumer om deel te nemen aan Online Toernooien. Consumer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze faciliteiten en netwerk.

13.   Consumer is zelf verantwoordelijk om met de informatie verkregen in het product de stappen te doorlopen om deel te kunnen nemen aan de dienst geleverd door eTournaments. Bij het niet tijdig uitvoeren, of bij nalatigheid, van deze stappen kan Consumer niet deelnemen aan het toernooi.

14.   Consumer is via de Gamertag Online herkenbaar en bereikbaar voor eTournaments en andere deelnemers. 

15.   Consumer dient te beschikken over een eigen console, controller(s), toetsenbord, muis en het spel om daadwerkelijk te kunnen deelnemen. 

16.   Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Consumer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van het juiste (email)adres en overige gegevens aan eTournaments. Daarnaast is Consumer ook verantwoordelijk voor het juist instellen van Consumer's PC /game console en eventueel aanwezige programma's zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,  firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan Consumer verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

17.   Consumer is  zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste game op de juiste gameconsole voor de betreffende ingekochte toernooi deelname.

18.   eTournaments is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien voor Consumer uit het gebruik van de betreffende producten en diensten.

 

Gedragscode & uitsluiting van deelname

  1. Indien Consumer geen score doorgeeft tijdens het desbetreffende toernooi aan eTournaments, wordt Consumer per direct uitgesloten van alle online toernooien georganiseerd door eTournaments.
  2. Indien er geen score wordt doorgegeven door deelnemende partijen moet Consumer zelf kunnen bewijzen wat de daadwerkelijke uitslag is, daaronder wordt verstaan, maar niet uitgezonderd tot, foto’s en screenshots (met datum en tijdsaanduiding).
  3. Indien er met opzet een verkeerde score wordt doorgegeven, wordt Consumer per direct uitgesloten van alle online toernooien georganiseerd door eTournaments.
  4. eTournaments heeft altijd het laatste zeggenschap in de uitkomst van een wedstrijd tijdens het toernooi. Indien door Consumer geen bewijs kan worden geleverd tijdens onenigheid, staat Consumer toe door eTournaments te worden gediskwalificeerd.
  5. Gedurende het toernooi komt Consumer in contact met andere deelnemers die gebruik maken van de dienst van eTournaments. Het is niet toegestaan voor Consumer om in welke vorm van communicatie mogelijk, andere deelnemers lastig te vallen, waaronder valt, doch niet uitsluitend, provocerend gedrag, schelden en racisme. Wanneer Consumer zich herhaaldijk schuldig maakt aan deze voorwaarde zal Consumer worden uitgesloten van toekomstige toernooien georganiseerd door eTournaments.
  6. Het is niet toegestaan voor Consumer om deel te nemen aan toernooien met provocerende Gamertags, hierbij valt te denken aan, docht niet uitsluitend, geloofslasting, racisme, spot met ziektes. Consumer is zelf verantwoordelijk voor de Gamertag. Indien eTournaments een provocerende Gamertag constateert zal Consumer worden verzocht deze te veranderen. Wanneer dit niet mogelijk is of bij weigering, zal Consumer worden uitgesloten van het toernooi.
  7. Consumer zal geen andere deelnemers van een toernooi lastig vallen door, hierbij valt te denken aan, maar wordt niet uitgesloten tot, het herhaaldelijk sturen van overbodige berichten waarvan tegenstander last ondervindt.
  8. Het door Consumer gebruik maken van cheats of andere zaken, die redelijkerwijs niet bij het betreffende spel behoren, is verboden. Bij het gebruik hier van gedurende een toernooi zal Consumer worden uitgesloten van verdere deelname aan het huidige en toekomstige toernooien.
  9. eTournaments behoud het recht om vermeende schendingen van de Algemene Voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over Consumer of de klagende partij worden ingewonnen en kan de inhoud op het netwerk worden onderzocht. Consumer stemt ermee in om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de Algemene Voorwaarden toe te zien. 

 

Uitbetaling & Fraude

28.   eTournaments zal de Diensten steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle door eTournaments aangegane verplichtingen in het kader van een Overeenkomst behelzen een inspanningsverbintenis.

29.   eTournaments heeft het recht de Diensten of uitbetalingen al dan niet tijdelijk te blokkeren of te ontzeggen wanneer er sprake is van vermeende fraude, aanwijzingen hiertoe, situaties waarbij verder onderzoek genoodzaakt is. Consumer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is. eTournaments is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

30.   Alle prijs uitbetalingen van eTournaments aan Consumer vinden plaats binnen 7 (zeven) werkdagen, exclusief de verwerk tijd die afhankelijk is per bank.

31.   De op het platform aangegeven prijzenpot van eTournaments zijn slechts richtlijnen en eTournaments behoud het recht om de prijzenpot te allen tijde aan te passen, bijvoorbeeld bij, maar niet uitsluitend tot, wanbetalingen van Consumer, fraude, met opzet creëren van schade aan eTournaments reputatie door uitingen van Consumer en/of onenigheid.

32.   Bij wijziging van de uit te betalen prijzenpot zal Consumer altijd worden geïnformeerd door eTournaments.

33.   In het geval van een onderzoek bij vermoeden van fraude en/of schade jegens eTournaments, zoals vermeld in artikelen 26, 27 en 29 van deze Algemene Voorwaarden, kan de uitbetaling van het prijzengeld worden uitgesteld tot dat afronding van het onderzoek compleet is.

 

Privacy

34.   eTournaments gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.

35.   eTournaments stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen, met uitzondering van diensten aangeleverd door deze partijen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van eTournaments.

36.   De persoonlijke gegevens, alsmede de online Gamertag van Consumer worden uitsluitend gebruikt, daar waar nodig voor de organisatie van het toernooi en zullen verder niet worden gedeeld met derden, tenzij anders nodig.

37.   Consumer heeft op verzoek het recht om de ter zake van de Consumer door eTournaments geregistreerde persoonsgegevens in te zien.

 

Overige bepalingen

38.   Alle door eTournaments genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. eTournaments is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijk door de Consumer in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

39.   eTournaments heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.

40.   Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van het Platform of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij eTournaments.

41.   Consumer heeft een eenmalig gebruiksrecht ten aanzien van een Dienst. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan Consumer toekomen ten aanzien van het Platform of de daarmee verband houdende zaken.

42.   Consumer heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het Platform en/of de Dienst te maken, nog heeft Consumer het recht enige kopie daarvan te maken, het Platform en/of de Dienst enigszins (trachten te) bewerken.

43.   Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in het geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van eTournaments. Consumer verplicht ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

44.   Op de digitale producten van eTournaments berucht copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden/commercieel te exploiteren.

45.   Het is niet toegestaan voor Consumer om  'afgeleide werken' te maken door de digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

46.   Indien er enige vorm van schade/diefstal plaatsvindt op (online)eigendommen van eTournaments of de door eTournaments beschikbaar gestelde faciliteiten, zal de schade verhaald worden op de aanrichter en eventuele medeplegers.

47.   Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een Overeenkomst.

48.   Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.

49.   Indien eTournaments aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de van haar verplichtingen of anderszins voor door Consumer geleden schade, zal eTournaments slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gemiste besparing, gemiste (investering)kansen.

50.   Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan eTournaments en de door eTournaments ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.

51.   Onder ‘overmacht’, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van eTournaments liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van afsluiting van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan eTournaments in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakomingen (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door eTournaments inschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan eTournaments, de Consument, Intermediairs en/of financiële instellingen toebehoren en/of waarvan eTournaments, de Consumer, Intermediairs en/of financiële instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichte werkzaamheden door anderen dan eTournaments of door haar ingeschakelde derden.

52.   Indien en voor zover eTournaments aansprakelijk is jegens Consumer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Consumer ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan eTournaments heeft voldaan (zulks op de wijze als opgenomen in artikel 49).

53.   De aansprakelijkheid van eTournaments is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het desbetreffende toernooi, per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident.

54.   Consumer vrijwaart eTournaments van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels.

55.   eTournaments kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien deze door overmacht (elke voor eTournaments onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar eTournaments van afhankelijk is) niet in staat is het evenement te houden c.q. te continueren.

56.   De door eTournaments te vergoeden schade in geval van overmacht kan ten hoogste het door de Consumer betaalde entreegeld voor het evenement bedragen. Mits het evenement nog niet van start is gegaan.

57.   eTournaments behoudt het recht om toernooien te annuleren bij te weinig inschrijvingen als mede andere onvoorziene omstandigheden. Het volledige inschrijfgeld zal in geval van annulering binnen 7 (zeven) werkdagen (afhankelijk per bank) worden teruggeboekt aan Consumer.

58.   Iedere claim tegen eTournaments verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan de Consumer is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door eTournaments.

59.   In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

60.   Overdracht door Consumer van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van eTournaments, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.

61.   Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

62.   Consumer verleent bij dezen bij voorbaat toestemming aan eTournaments, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door eTournaments gewenst moment, aan door eTournaments aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt Consumer zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

63.   Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

64.   Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter, te Maastricht.

Veilig betalen met:

Volg ons: